با حمایت مالی در هر چه با کیفیت تر شدن رسانه سهیم باشیم

Bernard 1998